sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Versió / Versom / Version / Versión 6.72

 
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
View previous topic :: View next topic  
Author Message
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Tue Jun 19, 2012 12:23 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.72 Reply with quote

*** NOTA IMPORTANT ***
Com que s'està generalitzant la informació de l'adreça de correu electrònic a les fitxes personals i en vistes a la imminent entrada en vigor dels IBAN, s'ha considerat necessari protegir aquestes dades contra programes rastrejadors. És per això que, de forma dinàmica, a mesura que es vagi accedint per primer cop als fitxers que contenen aquesta informació, el programa filtrarà aquestes dades i les ocultarà. Això comporta que s'aturarà durant potser algun minut mentre fa aquest procés. És molt important que el deixeu acabar i en cap cas el talleu ja que això podria suposar la pèrdua d'algunes d'aquestes dades.

*** NOTA IMPORTANTE ***
Como que está geralizando-se a informaçom do endereço de correio electrónico nas fichas pessoais e em vistas à imminente entrada em vigor dos IBAN, considerou-se necessário proteger estos dados contra programas rastrejadores. É por isso que, de forma dinámica, a medida que vaya-se accedindo por primeira vez aos ficheiros que contêm esta informaçom, o programa filtrará estos dados e os ocultará. Isso comporta que se parará durante quizá algum minuto mentras fai este processo. É muito importante que o deixe acabar e em nengum caso o corte já que isso poderia supoer a perda de algumos de estos dados.

*** NOTA IMPORTANT ***
Com que s'està generalizant era informacion dera adreça de corrèu electronic as fiches personaus e en vistes ara imminenta entrada en vigor des IBAN, s'a considerat necessari protegir aguestes donades contra programes rastrejadors. Ei per açò que, de forma dinamica, a mesura que se vaja accedint per prumer còlp as fichèrs que contunhen aguesta informacion, eth programa filtrarà aguestes donades e es ocultarà. Açò comporta que s'aturarà durant potser qualqu'un minut mentre hè aguest procès. Ei plan important qu'eth deishatz acabar e en pas cas eth copatz ja que açò podria soposar era pèrta de qualqu'ues d'aguestes donades.

*** NOTA IMPORTANTE ***
Como que se está generalizando la información de la dirección de correo electrónico en las fichas personales y en vistas a la inminente entrada en vigor de los IBAN, se ha considerado necesario proteger estos datos contra programas rastreadores. Es por eso que, de forma dinámica, a medida que se vaya accediendo por primera vez a los ficheros que contienen esta información, el programa filtrará estos datos y los ocultará. Esto comporta que se parará durante quizás algún minuto mientras hace este proceso. Es muy importante que lo deje acabar y en ningún caso lo corte ya que esto podría suponer la pérdida de algunos de estos datos.

19/6/2012 GENERAL / GENERAU

 • A partir d'ara, si no s'indica el contrari, el programa actualitzarà taules automàticament cada dia; fins ara calia activar aquesta funció manualment. Igualment, es pot desactivar si es vol.
 • A partir de agora, se nom indica-se o contrário, o programa actualizará tabelas automáticament cada dia; até agora devia-se activar esta funçom manualmente. Igualmente, pode-se desactivar se se quere.
 • A partir d'ara, se non s'indica eth contrari, eth programa actualizarà taules automaticament cada jòrn; enquia ara era de besonh activar aguesta funcion manualament. Igualament, se pòt desactivar se se vòu.
 • A partir de ahora, si no se indica lo contrario, el programa actualizará tables automáticamente cada día; hasta ahora se debía activar esta función manualmente. Igualmente, se puede desactivar si se quiere.

28/6/2012 GENERAL / GENERAU

 • Canviats tipus IGIC amb efectes 1/7/2012.
 • Mudados tipos IGIC com efectos 1/7/2012.
 • Cambiadi tipes IGIC damb efèctes 1/7/2012.
 • Cambiados tipos IGIC con efectos 1/7/2012.

16/7/2012 GENERAL / GENERAU

 • Canviats tipus IVA amb efectes 1/9/2012.
 • Mudados tipos IVA com efectos 1/9/2012.
 • Cambiadi tipes IVH damb efèctes 1/9/2012.
 • Cambiados tipos IVA con efectos 1/9/2012.

16/7/2012 GENERAL / GENERAU

 • Canviats tipus IRPF amb efectes 1/9/2012 i fins al 1/1/2014.
 • Mudados tipos IRPF com efectos 1/9/2012 e até o 1/1/2014.
 • Cambiadi tipes IRPF damb efèctes 1/9/2012 e enquiath 1/1/2014.
 • Cambiados tipos IRPF con efectos 1/9/2012 y hasta el 1/1/2014.

28/7/2012 GENERAL / GENERAU

 • Canviat el sistema de bloqueig de textos antic per un de més efectiu que evita la pèrdua ocasional de textos quan s'hi accedia molt freqüentment des de més d'un terminal alhora.
 • Mudado o sistema de bloqueio de textos antigo por um a mais efectivo que evita la perda ocasional de textos quando se acedia a eles muito frequentmente desde mais dum terminal ao mesmo tempo.
 • Cambiat eth sistèma de blocatge de tèxtes antic per un de mès efectiu qu'evite era pèrta ocasionau de tèxtes quan s'i accedie molt freqüentament des de mès d'un terminau ath madeish temps.
 • Cambiado el sistema de bloqueo de textos antiguo por uno de más efectivo que evita la pérdida ocasional de textos cuando se accedía a ellos muy frecuentmente desde más de un terminal a la vez.

1/9/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida informació completa del departament a Dades transitòries.
 • Adicionada informaçom completa do departamento em Dados transitórias.
 • Hijuda informacion complèta deth departament a Donades transitòries.
 • Añadida información completa del departamento en Datos transitorias.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Tue Aug 28, 2012 7:04 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.72b Reply with quote

3/9/2012 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Incorporada utilitat d'importació automàtica d'extractes bancaris segons norma CSB43 a factures de moviments de caixa.
 • Incorporada utilidade de importaçom automática de extractos bancários segundo norma CSB43 a facturas de movimentos de caixa.
 • Incorporada utilitat d'importacion automatica d'extractes bancaris segontes norma CSB43 a factures de movements de caisha.
 • Incorporada utilidad de importación automàtica de extractos bancarios según norma CSB43 a facturas de movimientos de caja.

4/9/2012 GENERAL / GENERAU

 • A Traspàs rebuts a entitat es generen dos suports: un en el format habitual segons la norma CSB19 (acabat en .Q19) i un altre en el format nou segons la norma CSB19-14 (acabat en .E19) que possibilita girar rebuts a comptes intracomunitaris.
 • Em Traspasso recibos a entidade geram-se dous suportes: um no formato habitual segundo a norma CSB19 (acabado em .Q19) e outro no formato novo segundo a norma CSB19-14 (acabado em .E19) que possibilita girar recibos a contas intracomunitárias.
 • A Traspàs recebudi a entitat se genèren dus supòrts: un en format abituau segontes era nòrma CSB19 (acabat en .Q19) e un alte en format nau segontes era nòrma CSB19-14 (acabat en .E19) que hè possible virar recebudi a compdes intracomunitaris.
 • En Traspaso recibos a entidad se generan dos soportes: uno en el formato habitual según la norma CSB19 (acabado en .Q19) y otro en el formato nuevo según la norma CSB19-14 (acabado en .E19) que posibilita girar recibos a cuentas intracomunitarias.

4/9/2012 GENERAL / GENERAU

 • Des d'ara es pot usar el sufix de presentador que interessi sense limitació, a diferència de com era anteriorment que no s'admetia repetir el sufix per a dues entitats diferents.
 • Desde agora pode-se usar o sufixo de apresentador que interesse sem limitaçom, a diferéncia de como era anteriormente que nom se admitia repetir o sufixo para duas entidades diferentes.
 • Des d'ara se pòt usar eth sufix de presentador que interesse sense limitacion, a diferéncia de com ere anteriorament que non s'admetie repetir eth sufix entà dues entitats diferentes.
 • Desde ahora se puede usar el sufijo de presentador que interese sin limitación, a diferencia de como era anteriormente que no se admitía repetir el sufijo para dos entidades diferentes.

5/9/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Adaptats models 303 i 390 per a admetre dos tipus d'IVA dins un sol trimestre.
 • Adaptados modelos 303 e 390 para admitir dos tipos de IVA dentro dum solo trimestre.
 • Adaptadi modèus 303 e 390 entà adméter dus tipes d'IVH laguens un solet trimèstre.
 • Adaptados modelos 303 y 390 para admitir dos tipos de IVA dentro de un solo trimestre.

12/9/2012 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Ajustada retenció honoraris al sistema integrat de tipus impositius.
 • Ajustada retençom honorários ao sistema integrado de tipos impositivos.
 • Ajustada retencion onoraris ath sistèma integrat de tipes impositius.
 • Ajustada retención honorarios al sistema integrado de tipos impositivos.

24/9/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida indicació del territori fiscal a Manteniment de liquidacions per tal de facilitar la transició tributària.
 • Adicionada indicaçom do território fiscal em Manutençom de liquidaçons por tal de facilitar a transiçom tributária.
 • Hijuda indicacion deth territòri fiscau a Mantenement de liquidacions pr'amor de facilitar era transicion tributària.
 • Añadida indicación del territorio fiscal en Mantenimiento de liquidaciones por tal de facilitar la transición tributaria.

24/9/2012 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Afegida indicació del territori fiscal a Manteniment de finques per tal de facilitar la transició tributària.
 • Adicionada indicaçom do território fiscal em Manutençom de prédios por tal de facilitar a transiçom tributária.
 • Hijuda indicacion deth territòri fiscau a Mantenement de finques pr'amor de facilitar era transicion tributària.
 • Añadida indicación del territorio fiscal en Mantenimiento de fincas por tal de facilitar la transición tributaria.

24/9/2012 FISCAL / FISCAU

 • Afegida indicació del territori fiscal a Manteniment de empreses per tal de facilitar la transició tributària.
 • Adicionada indicaçom do território fiscal em Manutençom de empresas por tal de facilitar a transiçom tributária.
 • Hijuda indicacion deth territòri fiscau a Mantenement de empreses pr'amor de facilitar era transicion tributària.
 • Añadida indicación del territorio fiscal en Mantenimiento de empresas por tal de facilitar la transición tributaria.

26/9/2012 NÒMINES / NÓMINAS / NOMINES

 • Eliminada bonificació a majors de 60 anys amb més de 5 anys d'antiguitat.
 • Eliminada bonificaçom a maiores de 60 anos com mais de 5 anos de antiguidade.
 • Eliminada bonificacion a majors de 60 ans damb mès de 5 ans d'antiquitat.
 • Eliminada bonificación a mayores de 60 años con más de 5 años de antigüedad.

30/9/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregida Preparació de rebuts que incloïa els departaments que estaven de baixa si s'indicava per error que no estaven desllogats.
 • Corrigida Preparaçom de recibos que incluía os departamentos que estavan de baixa se indicava-se por erro que nom estavan desalugados.
 • Corregida Preparacion de recebudi qu'inclodie es departaments qu'èren de baisha se s'indicaue per error que non èren deslogadi.
 • Corregida Preparación de recibos que incluia los departamentos que estaban de baja si se indicaba por error que no estaban desalquilados.

2/10/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Ajustat el format del model 303 al canvi d'última hora referit a la coexistència dels dos tipus d'IVA dins un sol trimestre.
 • Ajustado o formato do modelo 303 à mudança de última hora referido à coexistência dos dous tipos de IVA dentro dum só trimestre.
 • Ajustat eth format deth modèu 303 ath cambi de darrèra ora referit ara coexisténcia des dus tipes d'IVA laguens un solet trimèstre.
 • Ajustado el formato del modelo 303 al cambio de última hora referido a la coexistencia de los dos tipos de IVA dentro un solo trimestre.

4/10/2012 GENERAL / GENERAU

 • Detectat i corregit un error consistent en què les dates, si contenien el nom del mes literal, en castellà no apareixia ni la paraula novembre ni desembre.
 • Detectado e corrigido um erro consistente em que as datas, se continham o nome do mês literal, em castelhano nom aparecia nem a palavra novembro nem dezembro.
 • Detectat e corregit un error consistent en qué es dates, se contiegen eth nòm deth mes literau, en castelhan non apareishie ne era paraula noveme ne deseme.
 • Detectado y corregido un error consistente en que las fechas, si contenían el nombre del mes literal, en castellano no aparecía ni la palabra noviembre ni diciembre.

24/10/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit Manteniment de departaments que no gravava la informació cadastral si era un departament nou.
 • Corrigida Manutençom de departamentos que nom gravava a informaçom cadastral se era um departamento novo.
 • Corregit Mantenement de departaments que non gravave era informacion cadastrau se ere un departament nau.
 • Corregido Mantenimiento de departamentos que no grabava la información catastral si era un departamento nuevo.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Wed Nov 05, 2014 6:25 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.72e Reply with quote

15/6/2014 GENERAL / GENERAU

 • El sistema d'impressió s'ha ampliat i ara es permet seleccionar la sortida d'una forma més intuïtiva. La selecció es fa en el moment immediatament previ al llistat o, si es prefereix, des de la barra inferior del menú a l'opció "LLISTATS".
 • O sistema de impressom ampliou-se e agora permite-se seleccionar a saida duma forma mais intuitiva. A selecçom faz-se no momento imediatamente prévio ao listado ou, se se prefere, desde a barra inferior do menú na opçom "LISTADOS".
 • Eth sistèma d'impression s'a ampliat e ara se permet seleccionar era gessuda d'ua forma mès intuïtiva. Era seleccion se hè en moment immediatament prealable ath listat o, se se preferís, des dera barra inferior deth menú ara opcion "LLISTADI".
 • El sistema de impresión se ha ampliado y ahora se permite seleccionar la salida de una forma más intuitiva. La selección se hace en el momento inmediatamente previo al listado o, si se prefiere, des de la barra inferior del menú en la opción "LISTADOS".


3/10/2014 VERTICAL / VERTICAU

 • S'ha automatitzat el càlcul de renda mínima imputable al compte d'explotació.
 • Automatizou-se o cálculo de renda mínima imputável na conta de explotaçom.
 • S'a automatizat eth calcul de renda minima imputable ath compde d'explotacion.
 • Se ha automatizado el cálculo de renta mínima imputable en la cuenta de explotación.


Nota:
- Aquesta opció s'ha desactivat a 19/1/2015 degut al desinterès mostrat per bona part dels usuaris.
- Esta opçom desactivou-se a 19/1/2015 devido ao desinterês mostrado por boa parte dos usuários.
- Aguesta opcion s'a desactivat a 19/1/2015 deut ath desinterés mostrat per bona part des usatgers.
- Esta opción se ha desactivado a 19/1/2015 debido al desinterés mostrado por buena parte de los usuarios.


5/11/2014 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegit Tipus de finca Propietari a Manteniment departaments. Aquests departaments són automàticament exclosos de tots els augments i no se'ls imputa la renda mínima al compte d'explotació.
 • Adicionado Tipo de prédio Proprietário em Manutençom departamentos. Estos departamentos son automáticamente excluídos de todos los aumentos y no se les imputa la renda mínima na conta de explotaçom.
 • Hijut Tipe de finca Proprietari a Mantenement departaments. Aguests departaments son automaticament excludidi de toti es augments e non se les imputa era renda minima ath compde d'explotacion.
 • Añadido Tipo de finca Propietario en Mantenimiento departamentos. Estos departamentos son automáticamente excluídos de todos los aumentos y no se les imputa la renta mínima en la cuenta de explotación.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group