sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 PETPET   CercarCercar   Llista de MembresLlista de Membres   Grups d'UsuarisGrups d'Usuaris   Registrar-seRegistrar-se 
 PerfilPerfil   Inicieu una sessió per veure els vostres missatges privatsInicieu una sessió per veure els vostres missatges privats   Iniciar SessióIniciar Sessió 

Versió / Versom / Version / Versión 6.67

 
Publicar un tema nou   Respondre al tema    Índex del Fòrum de SIMA sl -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
Veure tema anterior :: Veure tema següent  
Autor Missatge
dgimeno
Site Admin


Registrat: 13 Oct 2003
Missatges: 24

MissatgePublicat: Dc Mar 14, 2007 8:15 pm    Assumpte: Versió / Versom / Version / Versión 6.67 Respondre citant • GENERAL
  03/05 - corregit problema aleatori amb la generació de PDF, causat per la gestió errònia dels números amb decimals per part dels productes Microsoft
  06/05 - corregida definitivament ordenació fitxers CSB de rebuts a traspàs a diskette
  11/05 - modificat el procés de circulars per notificació per presentar el concepte en l'idioma del destinatari
  15/05 - corregits processos de traspàs de rebuts i transferències a diskette que no netejaven adequadament la pantalla i, quan s'entrava a un altre procés, els valors de pantalla eren erronis
  17/05 - adaptat format NIF belga al nou format vigent a partir de gener del 2007
  27/05 - validada via, adreça, número, codi postal, població i província fiscals segons criteris d'Hisenda i inclosa taula de tipus de vies públiques
  28/05 - afegides dades presentador suports d'hisenda a paràmetres generals de l'aplicació
  05/06 - corregida l'emissió de circulars personalitzades que sortien totes en l'idioma per defecte
  15/06 - iniciat procés d'implantació entrades per opcions tancades
  11/10 - corregit error de presentació imports de diskette de rebuts que sortia multiplicat per 100

 • VERTICAL
  19/04 - el manteniment de declaracions d'IVA donava un error en modificar la base suportada
  03/05 - a canvi de domiciliació de rebuts, no admetia departaments sense compte corrent
  01/06 - corregida impressió liquidació que no imprimia correctament alguns noms de propietaris
  02/06 - corregida presentació import retenció a manteniment de rebuts que l'aplicava a tots els locals, fossin retenidors o no
  27/06 - separades dades transitòries departaments, prèvia la seva eliminació
  05/06 - corregida l'emissió de circulars personalitzades que sortien totes en l'idioma per defecte
  11/07 - no s'assignava cap número de factura rebuda del propietari quan es carregaven només suplerts, encara que estiguessin subjectes a IVA
  20/07 - corregida verificació anagrama per a admetre Ç i Ñ
  23/07 - al model 300 en suport magnètic, no s'hi incloïen les dades referents a vivendes, encara que es facturessin
  23/07 - corregit manteniment de propietaris per a admetre Ç i Ñ a lletres etiqueta i a adreça i població fiscal
  23/07 - els departaments de vertical es creen pressuposant que tenen les transitòries aplicades
  24/07 - en comptes de presentar la descripció del concepte de despesa segons l'idioma habitual, es fa segons l'idioma del propietari encara que sigui un llistat d'ordre intern o una visualització per pantalla
  21/09 - canviada definició de desglossament de rebuts a un procés independent, en comptes de ser dins dels paràmetres vertical
  17/10 - si una liquidació d'iva no tenia moviments durant el trimestre però arrossegava una quantitat a compensar, la classificava com a negativa en comptes d'a compensar.
  15/12 - corregida petició diari caixa per error en verificar la resposta a "correcte".

 • HORITZONTAL
  24/04 - no es podien introduir conceptes de rebut englobats
  15/05 - quan es buscaven textos a circulars pel 184, ignorava l'apartat que es demanava
  05/06 - corregida l'emissió de circulars personalitzades que sortien totes en l'idioma per defecte
  20/07 - corregida verificació anagrama per a admetre Ç i Ñ
  14/09 - modificat procés d'emissió de rebuts per a emetre sempre tant els rebuts positius, com els negatius, com els compensats, mantenint-ne la diferenciació de les remeses
  18/11 - afegida informació IVA a despeses en previsió de l'aplicació de la nova normativa comunitària
  12/12 - corregida petició diari caixa per error en verificar la resposta a "correcte".

 • FISCAL
  20/07 - corregida verificació anagrama per a admetre Ç i Ñ

 • NÒMINES
  07/06 - adaptat certificat d'empresa al format actual
  06/08 - afegida taula d'activitats empresarials
  08/11 - normalitzada validació número d'afiliació; s'hi ha de posar "??" en comptes de dígits de control, si es volen calcular
  07/12 - incorporada la selecció alterna de treballadors a preparació de nòmines
  07/12 - incorporada la selecció alterna de treballadors a emissió de nòmines
  12/12 - ajustat càlcul ILT i IMS al nou sistema imaginatiu d'arrodoniment de decimals de la Seguretat Social

 • EXPEDIENTS
 • COMPTABILITAT • GERAL
  03/05 - corrigido problema aleatório com a geraçom de PDF, causado pola gestom errónea dos números com decimais por parte dos produtos Microsoft
  06/05 - corrigida definitivamente ordenaçom arquivos CSB de recibos em traspasso a diskette
  11/05 - modificado o processo de circulares por notificaçom para apresentar o conceito no idioma do destinatário
  15/05 - corrigidos processos de traspasso de recibos e transferências a diskette que nom limpavam adequadamente a pantalha e, quando se entrava a outro processo, os valores de pantalha eram erróneos
  17/05 - adaptado formato NIF belga ao novo formato vigente a partir de janeiro de 2007
  27/05 - validada via, direcçom, número, código postal, povoaçom e província fiscais segundo critérios de Fazenda e incluída tabela de tipos de vias públicas
  28/05 - acrescentados dados apresentador suportes de fazenda em parámetros gerais da aplicaçom
  05/06 - corrigida a emissom de circulares pessoalizadas que saíam todas no idioma por defeito
  15/06 - iniciado processo de implantaçom entradas por opções fechadas
  11/10 - corrigido erro de apresentaçom importes de diskette de recibos que saía multiplicado por 100

 • VERTICAL
  19/04 - a manutençom de declarações de IVA dava um erro ao modificar a base suportada
  03/05 - em mudança de domiciliaçom de recibos, nom admitia departamentos sem conta corrente
  01/06 - corrigida impressom liquidaçom que nom imprimia correctamente alguns nomes de proprietários
  02/06 - corrigida apresentaçom importe retençom em manutençom de recibos que o aplicava a todos os locais, fossem retedores ou nom
  27/06 - separados dados transitórias departamentos, prévia sua eliminaçom
  05/06 - corrigida a emissom de circulares pessoalizadas que saíam todas no idioma por defeito
  11/07 - nom se atribuía nenhum número de factura recebida do proprietário quando se carregavam só supridos, ainda que estivessem subjeitos a IVA
  20/07 - corrigida verificaçom anagrama para admitir Ç e Ñ
  23/07 - no modelo 300 em suporte magnético, nom se incluíam os dados referentes a moradias, ainda que se facturassem
  23/07 - corrigida manutençom de proprietários para admitir Ç e Ñ em letras etiqueta e em direcçom e povoaçom fiscal
  23/07 - os departamentos de vertical se criam pressuponendo que têm as transitórias aplicadas
  24/07 - em lugar de apresentar a descriçom do conceito de gasto segundo o idioma habitual, se faz segundo o idioma do proprietário ainda que seja umha listagem de ordem interno ou umha visualizaçom por pantalha
  21/09 - mudada definiçom de descomposiçom de recibos num processo independente, em lugar de estar dentro dos parámetros vertical
  17/10 - se umha liquidaçom de iva nom ténia movimentos durante o trimestre mas arrastava umha quantidade a compensar, a classificava como negativa em lugar da compensar.
  15/12 - corrigida petiçom diário caixa por erro ao verificar a resposta em "correcto".

 • HORIZONTAL
  24/04 - nom se podiam introduzir conceitos de recebo englobados
  15/05 - quando se procuravam textos em circulares polo 184, ignorava o apartado que se pedia
  05/06 - corrigida a emissom de circulares pessoalizadas que saíam todas no idioma por defeito
  20/07 - corrigida verificaçom anagrama para admitir Ç e Ñ
  14/09 - modificado processo de emissom de recibos para emitir sempre tanto os recibos positivos, como os negativos, como os compensados, mantendo a diferenciaçom das remessas
  18/11 - acrescentada informaçom IVA em gastos em previsom da aplicaçom do novo regulamento comunitário
  12/12 - corrigida petiçom diário caixa por erro ao verificar a resposta em "correcto".

 • FISCAL
  20/07 - corrigida verificaçom anagrama para admitir Ç e Ñ

 • NÓMINAS
  07/06 - adaptado certificado de empresa ao formato actual
  06/08 - acrescentada tabela de actividades empresariais
  08/11 - normalizada validaçom número de afiliaçom; há que pôr "??" em lugar de dígitos de controle, se querem-se calcular
  07/12 - incorporada a selecçom alterna de trabalhadores em preparaçom de nóminas
  07/12 - incorporada a selecçom alterna de trabalhadores em emissom de nóminas
  12/12 - ajustado cálculo ILT e IMS ao novo sistema imaginativo de arredondamento de decimais da Segurança Social

 • EXPEDIENTES
 • CONTABILIDADE • GENERAU
  03/05 - corregit problèma aleatòri damb era generacion de PDF, causat pera gestion erronèu des numeròs damb decimaus per part des productes Microsoft
  06/05 - corregida definitiuament ordenacion fichèrs CSB de recebudi a traspàs a diskette
  11/05 - modificat eth procès de circulars per notificacion entà presentar eth concèpte en idiòma deth destinatari
  15/05 - corregidi procèssi de traspàs de recebudi e transferéncies a diskette que non netejauen adequadament era pantalha e, quan s'entraue a un aute procès, es valors de pantalha èren erronèus
  17/05 - adaptat format NIF bèlga ath nau format vigent a compdar de gèr deth 2007
  27/05 - validada via, adreça, numerò, còdi postau, poblacion e província fiscaus segontes critèris d'Isènda e includida taula de tipe de vies publiques
  28/05 - hijudes donades presentador supòrts d'isènda a paramètres generaus dera aplicacion
  05/06 - corregida era emission de circulars personalizades que gessien totes en idiòma per defècte
  15/06 - iniciat procès d'implantacion entrades per opcions barrades
  11/10 - corregit error de presentacion impòrts de diskette de recebudi que gessie multiplicat per 100

 • VERTICAU
  19/04 - era mantenença de declaracions d'IVH daue un error en modificar era base suportada
  03/05 - a cambi de domiciliacion de recebudi, non admetie departaments sense compde vidant
  01/06 - corregida impression liquidacion que non estampaue corrèctament quauqui noms de proprietaris
  02/06 - corregida presentacion impòrt retenguda a mantenença de recebudi que la aplicaue a toti es locaus, siguessen retenidors o non
  27/06 - separades donades transitòries departaments, prealabla era sua eliminacion
  05/06 - corregida era emission de circulars personalizades que gessien totes en idiòma per defècte
  11/07 - non s'assignaue cap numerò de factura recebuda deth proprietari quan se cargauen sonque suplidis, encara qu'estèssen subjèctes a IVH
  20/07 - corregida verificacion anagrama entà adméter Ç e Ñ
  23/07 - ath modèu 300 en supòrt magnetic, non se i includien es donades referents a viuendes, encara que se facturèssen
  23/07 - corregida mantenença de proprietaris entà adméter Ç e Ñ a letres etiqueta e a adreça e poblacion fiscala
  23/07 - es departaments de verticau se creen pressuposant qu'an es transitòries aplicades
  24/07 - alloc de presentar era descripcion deth concèpte de despena segontes er idiòma abituau, se hè segontes er idiòma deth proprietari encara que sigue un listat d'orde intèrn o ua visualizacion per pantalha
  21/09 - cambiada definicion de descomposicion de recebudi a un procès independent, alloc d'èster laguens des paramètres verticau
  17/10 - s'ua liquidacion de ivh non auie movements pendent eth trimèstre mès rosigaue ua quantitat a compensar, la classificaue coma negativa alloc d'a compensar.
  15/12 - corregida peticion jornalièr caisha per error en verificar era responsa a "corrècte".

 • ORIZONTAU
  24/04 - non se podien introdusir concèptes de recebut englobadi
  15/05 - quan se cercauen tèxtes a circulars peth 184, ignoraue er apartat que se demanaue
  05/06 - corregida era emission de circulars personalizades que gessien totes en idiòma per defècte
  20/07 - corregida verificacion anagrama entà adméter Ç e Ñ
  14/09 - modificat procès d'emission de recebudi entà eméter tostemp autant es recebudi positius, coma es negatius, coma es compensadi, en tot mantier-ne era diferenciacion des remetudes
  18/11 - hijuda informacion IVH a despenes en prevision dera aplicacion dera naua normativa comunitària
  12/12 - corregida peticion jornalièr caisha per error en verificar era responsa a "corrècte".

 • FISCAU
  20/07 - corregida verificacion anagrama entà adméter Ç e Ñ

 • NOMINES
  07/06 - adaptat certificat d'empresa ath format actuau
  06/08 - hijuda taula d'activitats empresariaus
  08/11 - normalizada validacion numerò d'afiliacion; se i a de méter "??" alloc de dígits de contròtle, se'e vòlen calcular
  07/12 - incorporada era seleccion alterna de trabalhadors a preparacion de nomines
  07/12 - incorporada era seleccion alterna de trabalhadors a emission de nomines
  12/12 - ajustat calcul ILT e IMS ath nau sistèma imaginatiu de arredoniment de decimaus dera Seguretat Sociau

 • EXPEDIENTS
 • COMPTABILITAT • GENERAL
  03/05 - corregido problema aleatorio con la generación de PDF, causado por la gestión errónea de los números con decimales por parte de los productos Microsoft
  06/05 - corregida definitivamente ordenación ficheros CSB de recibos en traspaso a diskette
  11/05 - modificado el proceso de circulares por notificación para presentar el concepto en el idioma del destinatario
  15/05 - corregidos procesos de traspaso de recibos y transferencias a diskette que no limpiaban adecuadamente la pantalla y, cuando se entraba a otro proceso, los valores de pantalla eran erróneos
  17/05 - adaptado formato NIF belga al nuevo formato vigente a partir de enero de 2007
  27/05 - validada vía, dirección, número, código postal, población y provincia fiscales según criterios de Hacienda y incluida tabla de tipos de vías públicas
  28/05 - añadidos datos presentador soportes de hacienda en parámetros generales de la aplicación
  05/06 - corregida la emisión de circulares personalizadas que salían todas en el idioma por defecto
  15/06 - iniciado proceso de implantación entradas por opciones cerradas
  11/10 - corregido error de presentación importes de diskette de recibos que salía multiplicado por 100

 • VERTICAL
  19/04 - el mantenimiento de declaraciones de IVA daba un error al modificar la base soportada
  03/05 - en cambio de domiciliación de recibos, no admitía departamentos sin cuenta corriente
  01/06 - corregida impresión liquidación que no imprimía correctamente algunos nombres de propietarios
  02/06 - corregida presentación importe retención en mantenimiento de recibos que lo aplicaba a todos los locales, fuesen retenedores o no
  27/06 - separados datos transitories departamentos, previa su eliminación
  05/06 - corregida la emisión de circulares personalizadas que salían todas en el idioma por defecto
  11/07 - no se asignaba ningún número de factura recibida del propietario cuando se cargaban sólo suplidos, aunque estuviesen sujectos a IVA
  20/07 - corregida verificación anagrama para admitir Ç y Ñ
  23/07 - en el modelo 300 en soporte magnético, no se incluían los datos referentes a viviendas, aunque se facturasen
  23/07 - corregido mantenimiento de propietarios para admitir Ç y Ñ en letras etiqueta y en dirección y población fiscal
  23/07 - los departamentos de vertical se crean presuponiendo que tienen las transitorias aplicadas
  24/07 - en lugar de presentar la descripción del concepto de gasto según el idioma habitual, se hace según el idioma del propietario aunque sea un listado de orden interno o una visualización por pantalla
  21/09 - cambiada definición de desglose de recibos en un proceso independente, en lugar de estar dentro de los parámetros vertical
  17/10 - si una liquidación de iva no tenia movimientos durante el trimestre pero arrastraba una cantidad a compensar, la clasificaba como negativa en lugar de a compensar.
  15/12 - corregida petición diario caja por error al verificar la respuesta en "correcto".

 • HORITZONTAL
  24/04 - no se podían introducir conceptos de recibo englobados
  15/05 - cuando se buscaban textos en circulars por el 184, ignoraba el apartado que se pedía
  05/06 - corregida la emisión de circulares personalizadas que salían todas en el idioma por defecto
  20/07 - corregida verificación anagrama para admitir Ç y Ñ
  14/09 - modificado proceso de emisión de recibos para emitir siempre tanto los recibos positivos, como los negaticos, como los compensados, manteniendo la diferenciación de las remesas
  18/11 - añadida información IVA en gastos en previsión de la aplicació de la nueva normativa comunitaria
  12/12 - corregida petición diario caja por error al verificar la respuesta en "correcto".

 • FISCAL
  20/07 - corregida verificación anagrama para admitir Ç y Ñ

 • NÓMINAS
  07/06 - adaptado certificado de empresa al formato actual
  06/08 - añadida tabla de actividades empresariales
  08/11 - normalizada validación número de afiliación; hay que poner "??" en lugar de dígitos de control, si se quieren calcular
  07/12 - incorporada la selección alterna de trabajadores en preparación de nóminas
  07/12 - incorporada la selección alterna de trabajadores en emisión de nóminas
  12/12 - ajustado cálculo ILT y IMS al nuevo sistema imaginativo de redondeo de decimales de la Seguridad Social

 • EXPEDIENTES
 • CONTABILIDAD
Tornar a dalt
Veure perfil de l'usuari Enviar missatge privat Enviar correu
Mostrar missatges d'anteriors:   
Publicar un tema nou   Respondre al tema    Índex del Fòrum de SIMA sl -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones Totes les hores són GMT
Pàgina 1 de 1

 
Canviar a:  
No podeu publicar nous temes en aquest fòrum
No podeu respondre a temes en aquest fòrum
No podeu editar els vostres missatges en aquest fòrum
No podeu esborrar els vostres missatges en aquest fòrum
No podeu votar a les enquestes en aquest fòrum
No podeu adjuntar arxius a aquest fòrum
No podeu descarregar-vos arxius d'aquest fòrum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group
Traducció: David Gimeno i Ayuso