sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Versió / Versom / Version / Versión 6.69

 
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
View previous topic :: View next topic  
Author Message
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Sat Feb 07, 2009 9:07 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.69 Reply with quote

7/1/09 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida opció Augments honoraris a Rebuts, Augments.
 • Adicionada opçom Aumentos honorários em Recibos, Aumentos.
 • Hijuda opcion Auments onoraris a Recebuts, Auments.
 • Añadida opción Aumentos honorarios en Recibos, Aumentos.

9/1/09 VERTICAL / VERTICAU

 • Quan es demanava dos o més cops seguits el resum del model 184, donava un error "Permission denied".
 • Quando pedia-se dous ou mais vezes seguidas o resumo do modelo 184, dava um erro "Permission denied".
 • Quan se demanaue dos o mès còps seguidi eth resumit deth modèu 184, daue un error "Permission denied".
 • Cuando se pedía dos o más veces seguidas el resumen del modelo 184, daba un error "Permission denied".


Last edited by dgimeno on Fri May 29, 2009 12:04 pm; edited 6 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Wed Feb 11, 2009 9:22 pm    Post subject: 6.69b Reply with quote

11/1/09 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Transformada opció impressió autoliquidacions Hisenda en traspàs liquidacions Hisenda per a facilitar la presentació de les declaracions telemàtiques.
 • Transformada opçom impressom autoliquidaçons Fazenda em traspasso liquidaçons Fazenda para facilitar a apresentaçom das declaraçons telemáticas.
 • Transformada opcion impression autoliquidacions Isènda en traspàs liquidacions Isènda entà facilitar era presentacion des declaracions telematiques.
 • Transformada opción impressión autoliquidaciones Hacienda en traspaso liquidaciones Hacienda para facilitar la presentación de las declaraciones telemáticas.

13/1/09 VERTICAL / VERTICAU

 • Si el percentatge de revisió de la renda era inferior a 1, es presentava multiplicat per 100
 • Se o percentagem de revisom da renda era inferior a 1, apresentava-se multiplicado por 100
 • Se eth percentatge de revision dera renda ère inferior a 1, se presentava multiplicat per 100
 • Si el porcentaje de revisión de la renta era inferior a 1, se presentaba multiplicado per 100

16/1/09 VERTICAL / VERTICAU

 • Adaptat fitxer model 184 a les especificacions d'Hisenda.
 • Adaptado ficheiro modelo 184 às especificaçons de Fazenda.
 • Adaptat fichèr modèu 184 as especificacions d'Isènda.
 • Adaptado fichero modelo 184 a las especificaciones de Hacienda.

16/1/09 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Adaptat fitxer model 184 a les especificacions d'Hisenda.
 • Adaptado ficheiro modelo 184 às especificaçons de Fazenda.
 • Adaptat fichèr modèu 184 as especificacions d'Isènda.
 • Adaptado fichero modelo 184 a las especificaciones de Hacienda.

26/1/09 VERTICAL / VERTICAU

 • Verificat que el nou model 303, després de la publicació del mòdul provisional d'impressió de l'AEAT, és correcte.
 • Verificado que o novo modelo 303, despois da publicaçom do módulo provisional de impressom da AEAT, é correcto.
 • Verificat qu'eth nau modèu 303, dempús dera publicacion deth modul provisionau d'impression dera AEAT, ei corrècte.
 • Verificado que el nuevo modelo 303, después de la publicación del módulo provisional de impresión de la AEAT, es correcto.


Last edited by dgimeno on Fri May 29, 2009 12:09 pm; edited 8 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Mon Mar 02, 2009 6:30 pm    Post subject: 6.69c Reply with quote

2/3/2009 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Canviat el nom dels fitxers de rebuts i transferències bancàries a Q19 més codi remesa i Q34 més codi pagament en comptes de CSB19 més sufix presentador i CSB34 més codi pagament respectivament.
 • Mudado o nome dos ficheiros de recibos e transferências bancárias a Q19 mais código remesa e Q34 mais código pago em troca de CSB19 mais sufixo apresentador e CSB34 mais código pago respectivamente.
 • Cambiat eth nòm des fichèrs de recebuts e transferéncies bancàries a Q19 mès còdi remesa e Q34 mès còdi pagament alloc de CSB19 mès sufix presentador e CSB34 mès còdi pagament respectivament.
 • Cambiado el nombre de los ficheros de recibos y transferencias bancarias a Q19 más código remesa y Q34 más código pago en lugar de CSB19 más sufijo presentador y CSB34 más código pago respectivamente.

2/3/2009 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • A més de poder gravar i llegir fitxers de rebuts, transferències i devolucions a unitats de diskettes, ara també es pot usar qualsevol unitat removible, com ara discos ZIP, magnetoòptics, memòries USB, etc.
 • Ademais de poder gravar e ler ficheiros de recibos, transferências e devoluçons em unidades de diskettes, agora também pode-se usar qualquer unidade removível, tal como discos ZIP, magnetoópticos, memórias USB, etc.
 • Ath delà de poder gravar e lieger fichèrs de recebuts, transferéncies e devolucions a unitats de diskettes, ara tanben se pòt usar quinsevolh unitat removible, com ara discs ZIP, magnetooptiqui, memòries USB, eca.
 • Además de poder grabar y leer ficheros de recibos, transferencias y devoluciones en unidades de diskettes, ahora también se puede usar cualquier unidad removible, tal com discos ZIP, magnetoópticos, memorias USB, etc.

16/3/09 FISCAL / FISCAU

 • Modificada la conversió de pla comptable perquè només es pugui executar un cop.
 • Modificada a conversom de plano contável para que só poda-se executar umha vez.
 • Modificat era conversion de plan comptable pr'amor que sonque se pogue executar un còp.
 • Modificado el cambio de plan contable para que sólo se pueda ejecutar una vez.

17/3/09 FISCAL / FISCAU

 • Corregida l'alta i modificació de comptes directament des de Manteniment de moviments que no gravava el NIF del compte.
 • Corrigida a alta e modificaçom de contas directamente desde Manutençom de movimentos que nom gravava o NIF da conta.
 • Corregida era alta e modificacion de compdes directament des de Mantenement de movements que non gravava eth NIF deth compde.
 • Corregida el alta y modificación de cuentas directamente desde Mantenimiento de movimientos que no grababa el NIF de la cuenta.

17/3/09 FISCAL / FISCAU

 • Modificat el Manteniment de moviments i ara ja no cal el NIF de la factura, obligatòriament.
 • Modificado a Manutençom de movimentos e agora já nom é necessário o NIF da factura, obligatoriamente.
 • Modificat eth Mantenement de movements e ara ja non cau eth NIF dera factura, obligatòriament.
 • Modificado el Mantenimiento de movimientos y ahora ya no es necesario el NIF de la factura, obligatoriamente.

17/3/09 VERTICAL / VERTICAU

 • El model 347 donava error en presentar-lo si el nom d'algun declarat contenia números.
 • O modelo 347 dava erro ao apresentá-lo se o nome de algum declarado continha números.
 • Eth modèu 347 daue error en presentar-lo se eth nòm de quauqu'un declarat contiege numèros.
 • El modelo 347 daba error al presentarlo si el nombre de algún declarado contenía números.

19/3/09 VERTICAL / VERTICAU

 • En demanar el suport del model 347, no es prenien les dades per defecte del presentador i, si se'n modificava alguna dada, no quedava registrada per a posteriors suports.
 • Ao pedir o suporte do modelo 347, nom se tomavam os dados por defeito do apresentador e, se se modificava algum dado dele, nom quedava registrado para posteriores suportes.
 • En demanar eth supòrt deth modèu 347, non se prenien es donades per defècte deth presentador e, si se ne modificaue qualqu'una donada, non demoraue enregistrada entà posteriors supòrts.
 • Al pedir el soport del modelo 347, no se tomaban los datos por defecto del presentador y, si se modificaba algún dato, no quedaba registrado para posteriores soportes.


Last edited by dgimeno on Fri May 29, 2009 12:13 pm; edited 8 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Wed Apr 01, 2009 7:36 pm    Post subject: 6.69d Reply with quote

1/4/2009 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegit format esborrany a Llibres Registre d'IVA per a poder obtenir un llistat significatiu per a entregar als propietaris que estaven habituats al format antic.
 • Adicionado formato borrador a Livros Registro de IVA para poder obter um listado significativo para entregar aos proprietários que estavam habituado ao formato antigo.
 • Hijut format borrolhon a Libres Registre d'IVH entà poder obtier un listat significatiu entà entregar as proprietaris qu'èren abituadi ath format ancian.
 • Añadido formato borrador a Libros Registro de IVA para poder obtener un listado significativo para entregar a los propietarios que estaban habituados al formato antiguo.

9/4/2009 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Potenciat el portaretalls i ara funciona també sota Windows 2000/XP/Vista, MS-DOS i Linux a més de Windows 3.11/95/98/ME com fins ara.
 • Potenciado o porta-papéis e agora funciona também baixo Windows 2000/XP/Vista, MS-DOS e Linux ademais de Windows 3.11/95/98/ME como até agora.
 • Potenciat eth pòrta-parraquets e ara foncione tanben jos Windows 2000/XP/Vista, MS-DOS e Linux a mès de Windows 3.11/95/98ME com enquia ara.
 • Potenciado el porta-papeles y ahora funciona también bajo Windows 2000/XP/Vista, MS-DOS y Linux además de Windows 3.11/95/98/ME como hasta ahora.

15/4/2009 VERTICAL / VERTICAU

 • Adaptat el model 303 a les necessitats del nou sistema de l'AEAT que, a diferència del que passava amb el model 300, ara no admeten que s'indiqui el percentatge d'IVA sobre locals si no s'ha facturat res.
 • Adaptado o modelo 303 as necessidades do novo sistema da AEAT que, a diferença do que passava co modelo 300, agora nom admitem que indique-se o percentagem de IVA sobre locais se nom facturou-se nada.
 • Adaptat eth modèu 303 as besonhs deth nau sistèma dera AEAT que, a diferéncia de çò que passava damb eth modèu 300, ara non admeten que s'indique eth percentatge d'IVA sus locaus se non s'a facturat arrèn.
 • Adaptado el modelo 303 a las necesidades del nuevo sistema de la AEAT que, a diferencia de lo que pasaba con el modelo 300, ahora no admiten que se indique el porcentaje de IVA sobre locales si no se ha facturado nada.

28/4/09 FISCAL / FISCAU

 • Eliminada la possibilitat de treballar amb l'empresa 0 ja que els patrons nous han passat a ser les 999x.
 • Eliminada a possibilidade de trabalhar coa empresa 0 já que os patrons novos passarom a ser as 999x.
 • Eliminada era possibilitat de trabalhar damb era empresa 0 ja qu'es patrons naus an passat a éster es 999x.
 • Eliminada la posibilidad de trabajar con la empresa 0 ya que los patrones nuevos han pasado a ser las 999x.

29/5/09 VERTICAL / VERTICAU

 • Exclosos els departaments desllogats dels augments en general.
 • Excluídos os departamentos desalugados dos aumentos em geral.
 • Excludidi es departaments deslogadi des auments en generau.
 • Excluidos los departamentos desalquilados de los aumentos en general.

10/7/09 VERTICAL / VERTICAU

 • S'admeten referències cadastrals de finques rústiques, també.
 • Admitem-se referências cadastrais de prédios rústicos, também.
 • S'admeten referéncies cadastraus de finques rustiques, tanben.
 • Se admiten referencias catastrales de fincas rústicas, también.

13/7/09 VERTICAL / VERTICAU

 • S'ha incorporat la gestió de l'IGIC (impost general indirecte canari) paral·lel a l'IVA.
 • Incorporou-se a gestom do IGIC (imposto geral indireito canário) paralelo ao IVA.
 • S'a incorporat era gestion der IGIC (impòst generau indirècte canari) parallel ar IVA.
 • Se ha incorporat la gestión del IGIC (impuesto general indirecto canario) paralelo al IVA.

13/7/09 VERTICAL / VERTICAU

 • A les liquidacions només cal indicar si retenen o no sobre els honoraris, ja que el percentatge de retenció es pren de la taula interna segons la data de meritació.
 • Nas liquidaçons só é necessário indicar se retem ou nom sobre os honorários, já que o percentagem de retençom toma-se da tabela interna segundo a data de merecimento.
 • As liquidacions sonque cau indicar se retien o non sus es onoraris, ja qu'eth percentatge de retencion se pren dera taula intèrna segons era data de meritacion.
 • En las liquidaciones sólo es necesario indicar si retienen o no sobre los honorarios, ya que el porcentaje de retención se toma de la tabla interna según la fecha de devengo.

13/7/09 VERTICAL / VERTICAU

 • La Declaració IVA contenia un error i quan es processava qualsevol declaració de l'exercici 2009 considerava que no s'havia informat correctament l'administració d'Hisenda, quan ço que havia de fer és no tenir-la en compte.
 • A Declaraçom IVA contia um erro e quando processava-se qualquer declaraçom do exercício 2009 considerava que nom tera-se informado correctamente a administraçom de Fazenda, quando o que devia fazer é nom té-la em conta.
 • Era Declaracion IVH contie un error e quan se processava quinsevolh declaracion der exercici 2009 considerava que non s'auie informat corrèctament era administracion d'Isènda, quan çò qu'auie de hèr ei non auer-la en compde.
 • La Declaración IVA contenía un error y quando se procesaba cualquier declaración del ejercici 2009 consideraba que no se había informado correctamente la administración de Hacienda, cuan lo que debía hacer es no tenerla en cuenta.

28/7/09 FISCAL / FISCAU

 • El compte de resultats no apareixia complet ja que no encaixava la impressió amb la grandària de la pàgina.
 • A conta de resultados nom aparecia completa já que nom encaixava a impressom co tamanho da página.
 • Eth compde de resultats non apareishia complèt ja que non encaishava era impression damb era grandor dera pagina.
 • La cuenta de resultados no aparecía completa ya que no encajaba la impresión con el tamaño de la página.


Last edited by dgimeno on Fri May 29, 2009 5:42 pm; edited 4 times in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group