sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Versió / Versom / Version / Versión 6.70

 
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
View previous topic :: View next topic  
Author Message
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Mon Sep 21, 2009 7:09 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.70 Reply with quote

21/9/2009 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Millorada l'opció Màiling i ara connecta automàticament amb el programa de tractament de textos instal·lat.
 • Melhorada a opçom Máiling e agora conecta automáticament co programa de tratamento de textos instalado.
 • Melhorada era opcion Màiling e ara connecta automaticament damb eth programa de tractament de tèxtes installat.
 • Mejorada la opción Mailing y ahora conecta automáticamente con el programa de tratamiento de textos instalado.


 • Substituïda opció Definició de tipus d'IVA per Definició de tipus impositius a Utilitats de l'aplicació.
 • Substituída opçom Definiçom de tipos de IVA por Definiçom de tipos impositivos em Utilidades da aplicaçom.
 • Substituïda opcion Definicion de tipes d'IVA per Definicion de tipes impositius a Utilitats dera aplicacion.
 • Sustituida opción Definición de tipos de IVA por Definición de tipos impositivos en Utilidades de la aplicación.


 • Augmentades seccions possibles a 99.
 • Aumentadas secçons possíveis a 99.
 • Augmentades seccions possibles a 99.
 • Aumentadas secciones posibles a 99.


 • Les dates ara es poden entrar amb . (punt), / (barra) o - (guió) de separació entre els elements. Per exemple, 150663 però també 15/6/63, 15.6.63 o 15-6-63.
 • As datas agora podem-se entrar com . (punto), / (barra) ou - (guiom) de separaçom entre os elementos. Por exemplo, 150663 mas também 15/6/63, 15.6.63 ou 15-6-63.
 • Es dates ara se pòden entrar damb . (punt), / (barra) o - (guidon) de separacion enter es elements. Per exemple, 150663 mès tanben 15/6/63, 15.6.63 o 15-6-63.
 • Las fechas ahora se pueden entrar con . (punto), / (barra) o - (guión) de separación entre los elementos. Por ejemplo, 150663 pero también 15/6/63, 15.6.63 o 15-6-63.

21/9/2009 VERTICAL / VERTICAU

 • Degut a algunes suspicàcies en l'aplicació de la Llei de Protecció de Dades, s'ha hagut d'eliminar la domiciliació al peu de liquidació.
 • Devido a algumas suspicácias na aplicaçom da Lei de Protecçom de Dados, tivo-se de eliminar a domiciliaçom no pé de liquidaçom.
 • Deut a qualqu'ues sospicàcies en aplicacion dera Lei de Proteccion de Donades, s'a agut d'eliminar era domiciliacion ath petz de liquidacion.
 • Debido a algunas suspicacias en la aplicación de la Ley de Protección de Datos, se ha habido de eliminar la domiciliación al pie de liquidación.

21/9/2009 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Modificada Declaració AGPD segons les últimes especificacions d'ingrés dels fitxers de comunicació en format XML.
 • Modificada Declaraçom AGPD segundo as últimas especificaçons de ingresso dos ficheiros de comunicaçom em formato XML.
 • Modificada Declaracion AGPD segontes es darrères especificacions d'ingrès des fichèrs de comunicacion en format XML.
 • Modificada Declaración AGPD según las últimas especificaciones de ingreso de los ficheros de comunicación en formato XML.


 • Ampliada opció Emissió d'actes a submenú Actes.
 • Ampliada opçom Emissom de actas a submenú Actas.
 • Ampliada opcion Emission d'actes a submenú Actes.
 • Ampliada opción Emisión de actas a submenú Actas.

21/9/2009 NÒMINES / NÓMINAS / NOMINES

 • Ajustada informació dies i hores treballats a fitxers FAN segons els últims criteris de la Seguretat Social.
 • Ajustada informaçom dias e horas trabalhados em ficheiros FAN segundo os últimos critérios da Seguridade Social.
 • Ajustada informacion dies e ores trabalhadi a fichèrs FAN segons es darrèrs criteris dera Seguretat Sociau.
 • Ajustada presentación días y horas trabajados en ficheros FAN según los últimos criterios de la Seguridad Social.

21/9/2009 COMPTABILITAT / CONTABILIDADE / CONTABILIDAD

 • Traspassada opció Definició de tipus d'IVA d'Utilitats de l'aplicació a Utilitats gestió comptable.
 • Traspassada opçom Definiçom de tipos de IVA de Utilidades da aplicaçom a Utilidades gestom contável.
 • Traspassada opcion Definicion de tipes d'IVA d'Utilitats dera aplicacion a Utilitats gestion comptable.
 • Traspasada opción Definición de tipos de IVA de Utilidades de la aplicación a Utilidades gestión contable.

21/9/2009 COMPTABILITAT / CONTABILIDADE / CONTABILIDAD NOVA / NAUA / NUEVA

 • Incorporada gestió comptable nova que presenta diverses novetats com

  1. retenció incorporada a l'assentament;
  2. traspassos en format XML;
  3. selecció de seccions molt més àgil i flexible;
  4. assentaments múltiples;
  5. cerques molt més potents, per codi i parcials per nom;
  6. comptabilitat pressupostària;
  7. amortitzacions;
  8. consultes lliures, i
  9. utilitats més completes.

Important:
El traspàs de dades de la gestió comptable antiga es pot fer tants cops com calgui i poden funcionar en paral·lel totes dues comptabilitats.
Cal, però, que la gestió comptable antiga ja estigui segons el pla comptable del 2008 (els qui tingueu un pla comptable particular no cal que el convertiu).
El dia 1/1/2010 desapareixerà la gestió comptable antiga.


 • Incorporada gestom contável nova que apresenta diversas novidades como

  1. retençom incorporada ao assento;
  2. traspassos em formato XML;
  3. selecçom de secçons muito mais ágil e flexível;
  4. assentos múltiples;
  5. búscas muito mais potentes, por código e parciais por nome;
  6. contabilidade orçamentária;
  7. amortizaçons;
  8. consultas livres, e
  9. utilidades mais completas.

Importante:
O traspasso de dados da gestom contável antiga pode-se fazer tantas vezes como seja necessário e podem funcionar em paralelo todas duas contabilidades.
É necessário, mas, que a gestom contável antiga já esteja segundo o plano contável do 2008 (os que tenham um plano contável particular nom é necessário que o convertam).
O dia 1/1/2010 desaparecerá a gestom contável antiga.


 • Incorporada gestion comptable naua que presenta diuerses novetats com

  1. retencion incorporada ar assentament;
  2. traspassi en format XML;
  3. seleccion de seccions fòrça mès agil e flexible;
  4. assentaments multiples;
  5. cèrques fòrça mès potentes, per còdi e parciaus per nòm;
  6. comptabilitat pressupostària;
  7. amortizacions;
  8. consultes liures, e
  9. utilitats mès complètes.

Important:
Eth traspàs de donades dera gestion comptable antica se pòt hèr tanti còps coma calerà e pòden foncionar en parallel totes dues comptabilitats.
Cau, mès, qu'era gestion comptable antica ja estongui segons eth plan comptable deth 2008 (es qu'auratz un plan comptable particular non cau que lo convertitz).
Eth dia 1/1/2010 desapareisherà era gestion comptable antica.


 • Incorporada gestión contable nueva que presenta diversas novedades com

  1. retención incorporada al asiento;
  2. traspasos en formato XML;
  3. selección de secciones mucho más ágil y flexible;
  4. asientos múltiples;
  5. búsquedas mucho más potentes, por código y parciales por nombre;
  6. contabilidad presupuestaria;
  7. amortizaciones;
  8. consultas libres, y
  9. utilidades más completas.

Importante:
El traspaso de datos de la gestión contable antigua se puede hacer tantas veces como sea necesario y pueden funcionar en paralelo todas dos contabilidades.
Es necesario, pero, que la gestión contable antigua ya esté según el plan contable del 2008 (los que tengan un plan contable particular no es necesario que lo conviertan).
El día 1/1/2010 desaparecerá la gestión contable antigua.

6/10/2009 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit error de presentació del número d'emissió a Preparació de rebuts.
 • Corrigido erro de apresentaçom do número de emissom em Preparaçom de recibos.
 • Corregit error de presentacion deth numèro d'emission a Preparacion de recebuts.
 • Corregido error de presentación del número de emisión en Preparación de recibos.

6/10/2009 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Corregit error de presentació del número d'emissió a Preparació de rebuts.
 • Corrigido erro de apresentaçom do número de emissom em Preparaçom de recibos.
 • Corregit error de presentacion deth numèro d'emission a Preparacion de recebuts.
 • Corregido error de presentación del número de emisión en Preparación de recibos.

6/10/2009 EXPEDIENTS / EXPEDIENTES

 • Corregit error de presentació del número d'emissió a Preparació de rebuts.
 • Corrigido erro de apresentaçom do número de emissom em Preparaçom de recibos.
 • Corregit error de presentacion deth numèro d'emission a Preparacion de recebuts.
 • Corregido error de presentación del número de emisión en Preparación de recibos.

6/10/2009 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Racionalitzat el format de xecs a Definició de formes de pagament. Cal que torneu a introduir els paràmetres del xec.
 • Racionalizado o formato de cheques em Definiçom de formas de pago. É necessário que volte a introduzir os parámetros do cheque.
 • Racionalizat eth format de chècs a Definicion de formes de pagament. Cau que tornatz a introdusir es paramètres deth chèc.
 • Racionalizado el formato de cheques en Definición de formas de pago. Es necesario que vuelva a introducir los parámetros del cheque.

7/10/2009 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Corregit un error a Manteniment de textos quan s'inseria un text en un altre.
 • Corrigido um erro em Mantenimento de textos quando insiria-se um texto num outro.
 • Corregit un error a Manteniment de tèxtes quan s'enseria un tèxte en un aute.
 • Corregido un error en Mantenimiento de textos cuando se insertaba un texto en un otro.

15/10/2009 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegides dades de fax, SMS i correu electrònic a Llistat de propietaris i Llistat de partícips.
 • Adicionados dados de fax, SMS e correio electrónico em Listado de proprietários e Listado de partícipes.
 • Hijudes donades de fax, SMS e corrèu electronic a Listat de proprietaris e Listat de participaires.
 • Añadidos datos de fax, SMS y correo electrónico en Listado de propietarios y Listado de partícipes.

27/11/2009 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit un error de presentació a Manteniment de despeses que feia que el tipus i l'import d'IVA apareguessin com a tipus i import de retenció.
 • Corrigido um erro de apresentaçom em Manutençom de gastos fazia que o tipo e o importe de IVA aparecessem como tipo e importe de retençom.
 • Corregit un error de presentacion a Mantenement de despenes que hège qu'eth tipe e er impòrt d'IVH apareishessen coma tipe e impòrt de retencion.
 • Corregido un error de presentación en Mantenimiento de gastos que hacía que el tipo y el importe de IVA apareciesen como tipo y importe de retención.


Last edited by dgimeno on Tue Sep 22, 2009 10:21 am; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Tue Feb 02, 2010 12:17 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.70b Reply with quote

2/2/2010 GENERAL / GERAL / GENERAU

 • Corregit format etiquetes que no presentava la línia corresponent a comarca.
 • Corrigido formato etiquetas que nom apresentava a linha correspondente a comarca.
 • Corregit format etiquètes que non presentava era linha corresponenta a comarca.
 • Corregido formato etiquetas que no presentaba la línea correspondiente a comarca.

1/3/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Modificat el procés Desllogar departament i ara no esborra l'import de l'últim rebut d'IBI del departament; per tant, a partir d'aquest moment, si es vol carregar la totalitat del rebut d'IBI a un departament nou, caldrà posar a zero l'Import última contribució a Manteniment de departaments.
 • Modificado o processo Desalugar departamento e agora non borra o importe do último recibo de IBI do departamento; por tanto, a partir deste momento, se se quere carregar a totalidade do recibo de IBI a un departamento novo, deverá-se pôr a zero o Importe última contribuçom em Manutençom de departamentos.
 • Modificat eth procès Deslogar departament e ara non esborra er impòrt deth darrèr recebut d'IBI deth departament; per tant, a partir d'aguest moment, se se vòu carregar era totalitat deth recebut d'IBI a un departament nau, calerà posar a zèro er Impòrt darrèra contribucion a Mantenement de departaments.
 • Modificado el proceso Desalquilar departamento y ahora no borra el import del último recibo de IBI del departamento; por tanto, a partir de este momento, si se quiere cargar la totalidad del recibo de IBI a un departamento nuevo, se deberá poner a zero el Importe última contribución en Mantenimiento de departamentos.

19/3/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Modificada entrada de factures per caixa: es destaca l'indicatiu d'idioma del propietari quan no és el mateix que el de l'operador i s'ha optimitzat l'entrada dels imports de tal manera que només cal introduir el total factura i els percentatges de retenció i impostos perquè recalculi la base i les quotes.
 • Modificada entrada de facturas per caixa: destaca-se o indicativo de idioma do proprietário quando nom é o mesmo que o do operador e optimizou-se a entrada dos importes de tal manera que só é necessário introduzir o total factura e os percentagens de retençom e impostos para que recalcule a base e as quotas.
 • Modificada entrada de factures per caisha: se destaque er indicatiu d'idiòma deth proprietari quan non ei eth madeish qu'eth der operador e s'a optimizat era entrada des impòrts de tau manèra que sonque cau introdusir eth totau factura e es percentatges de retencion e impòsti pr'amor que recalcule era base e es quòtes.
 • Modificada entrada de facturas por caja: se destaca el indicativo de idioma del propietario cuando no es el mismo que el del operador y se ha optimizado la entrada de los importes de tal manera que sólo es necesario introducir el total factura y los porcentajes de retención y impuestos para que recalcule la base y las cuotas.

9/4/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida opció de format fiscal al Compte d'explotació.
 • Adicionada opçom de formato fiscal à Conta de explotaçom.
 • Hijuda opcion de format fiscau ath Compde d'explotacion.
 • Añadida opción de formato fiscal a la Cuenta de explotación.

27/4/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregida confecció de xecs que, si el terminal encara estava configurat per a emetre els llistats en pessetes, l'import en lletres sortia sense tenir en compte els decimals.
 • Corrigida confecçom de cheques que, se o terminal ainda estava configurado para emitir os listados em pessetas, o importe em letras saía sem ter em conta os decimais.
 • Corregida confeccion de chècs que, se eth terminau encara ère configurat entà eméter es listadi en pessetes, er impòrt en letres gessie sense auer en compde es decimaus.
 • Corregida confección de cheques que, si el terminal todavía estaba configurado para emitir los listados en pesetas, el importe en letras salía sin tener en cuenta los decimales.

27/4/2010 HORITZONTAL / HORIZONTAL / HORIZONTAU

 • Corregida confecció de xecs que, si el terminal encara estava configurat per a emetre els llistats en pessetes, l'import en lletres sortia sense tenir en compte els decimals.
 • Corrigida confecçom de cheques que, se o terminal ainda estava configurado para emitir os listados em pessetas, o importe em letras saía sem ter em conta os decimais.
 • Corregida confeccion de chècs que, se eth terminau encara ère configurat entà eméter es listadi en pessetes, er impòrt en letres gessie sense auer en compde es decimaus.
 • Corregida confección de cheques que, si el terminal todavía estaba configurado para emitir los listados en pesetas, el importe en letras salía sin tener en cuenta los decimales.

10/5/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Assimilats els NIE a NIF de persona física, en el cas dels propietaris.
 • Assimilados os NIE a NIF de pessoa física, no caso dos proprietarios.
 • Assimiladi es NIE a NIF de persona fisica, en cas des proprietaris.
 • Asimilados los NIE a NIF de persona física, en el caso de los propietarios.

28/5/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Eliminada l'opció de no facturar habitatges; des d'ara totes les factures, tant subjectes (locals) com exemptes (habitatges), seran numerades i apareixeran al llibre registre d'IVA.
 • Eliminada a opçom de nom facturar vivendas; desde agora todas as facturas, tanto sujetas (locais) como isentas (vivendas), serám numeradas e aparecerám no livro registro de IVA.
 • Eliminada era opcion de non facturar abitatges; des d'ara totes es factures, tant subjectes (locaus) com exemptes (abitatges), seràn numerades e apareisheràn ath libre registre d'IVH.
 • Eliminada la opción de no facturar viviendas; desde ahora todas las facturas, tanto sujetas (locales) como exentas (viviendas), serán numeradas y aparecerán en el libro registro de IVA.


Last edited by dgimeno on Fri Jan 21, 2011 3:08 pm; edited 1 time in total
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Mon May 31, 2010 7:47 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.70c Reply with quote

31/5/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegits llibres registre d'IVA com a format dins de Moviments diaris, Relació de despeses i Relació de cobraments.
 • Adicionados livros registro de IVA como formato dentro de Movimentos diários, Relaçom de gastos e Relaçom de cobros.
 • Hijudi libres registre d'IVH coma format laguens de Movements diaris, Relacion de despenes e Relacion de cobraments.
 • Añadidos libros registro de IVA como formato dentro de Movimientos diarios, Relación de gastos y Relación de cobros.

31/5/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Reorganitzat el menú de Declaracions fiscals, eliminats Llibre registre de despeses i Llibre registre de rebuts, incorporat un procés de Preparació declaracions, afegides opcions de Declaració retencions (110) i Resum anyal retencions (190), i eliminat el procés de Tancament exercici fiscal.
 • Reorganizado o menú de Declaraçons fiscais, eliminados Livro registro de gastos e Livro registro de recibos, incorporado um processo de Preparaçom declaraçons, adicionadas opçons de Declaraçom retençons (110) e Resumo anual retençons (190), e eliminado o processo de Peche exercício fiscal.
 • Reorganizat eth menú de Declaracions fiscaus, eliminadi Libre registre de despenes e Libre registre de recebuts, incorporat un procès de Preparacion declaracions, hijudes opcions de Declaracion retencions (110) e Resumit annau retencions (190), e eliminat eth procès de Barrament exercici fiscau.
 • Reorganitzado el menú de Declaraciones fiscales, eliminados Libro registro de gastos y Libro registro de recibos, incorporado un proceso de Preparación declaraciones, añadidas opcionse de Declaración retenciones (110) y Resumen anual retenciones (190), y eliminado el proceso de Cierre ejercicio fiscal.

15/6/2010 COMPTABILITAT / CONTABILIDADE / CONTABILIDAD

 • Desplaçada opció comptabilitat antiga al final del menú com a pas previ a la seva desaparició; al seu lloc ja apareix la comptabilitat nova.
 • Deslocada opçom contabilidade antiga ao final do menú como passo prévio à sua desapariçom; no seu lugar já aparece a contabilidade nova.
 • Desplaçada opcion comptabilitat antica ath finau deth menu coma pas prealable ara sua desaparicion; ath sòn lòc ja apareish era comptabilitat naua.
 • Desplazada opción contabilidad antigua al final del menú como paso previo a su desaparición; en su lugar ya aparece la contabilidad nueva.

16/7/2010 COMPTABILITAT / CONTABILIDADE / CONTABILIDAD

 • Afegit número de factura a extractes de compte.
 • Adicionado número de factura em extractos de conta.
 • Hijut numèro de factura a extracte de compde.
 • Añadido número de factura en extractos de cuenta.

17/11/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida opció de seleccionar els propietaris dels que s'obtindran els llibres registre d'IVA a Relació de despeses i Relació de cobraments en funció de si se'ls gestiona l'IVA o no.
 • Adicionada opçom de seleccionar os proprietários dos que se obtendram os livros registro de IVA em Relaçom de gastos e Relaçom de cobros em funçom de se se lhes gestiona o IVA ou nom.
 • Hijuda opcion de seleccionar es proprietaris des que s'obtindràn es libres registre d'IVH a Relacion de despenes e Relacion de crubaments en funcion de se se's gestiona er IVH o non.
 • Añadida opción de seleccionar los propietarios de los que se obtendrán los libros registro de IVA en Relación de gastos y Relación de cobros en función de se se les gestiona el IVA o no.

17/11/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida definició de la mena de contribuent (resident o no resident) a Manteniment propietaris a efectes que els llogaters li practiquin la retenció segons aquesta característica.
 • Adicionada definiçom do tipo de contribuinte (residente ou nom reoidente) em Manutençom proprietários a efeitos que os inquilinos lhe practiquem a retençom segundo esta característica.
 • Hijuda definicion dera mena de contribuable (resident o non resident) a Mantenement proprietaris a efèctes qu'es llogataris li practiquen era retencion segons aguesta caracteristica.
 • Añadida definición del tipo de contribuyente (residente o no residente) en Mantenimiento propietarios a efectos que los inquilinos le practiquen la retención según esta característica.

10/12/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit càlcul de la prorrata definiva que en determinades circumstàncies podia ser recalculada a zero.
 • Corrigido cálculo da pro-rata definiva que em determinadas circunstâncias podia ser recalculada a zero.
 • Corregit càlcul dera prorrata definiva qu'en determinades circumstàncies podia ser recalculada a zèro.
 • Corregido cálculo de la prorrata definiva que en determinadas circunstancias podía ser recalculada a cero.

18/12/2010 VERTICAL / VERTICAU

 • Revisats impresos 190 i 347 per a l'exercici 2010.
 • Revisados impressos 190 e 347 para o exercício 2010.
 • Revisadi imprimidi 190 e 347 entar exercici 2010.
 • Revisados impresos 190 y 347 para el ejercicio 2010.

18/12/2010 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Revisat imprès 190 per a l'exercici 2010.
 • Revisado impresso 190 para o exercício 2010.
 • Revisat imprimit 190 entar exercici 2010.
 • Revisado impreso 190 para el ejercicio 2010.

18/12/2010 NÒMINES / NÓMINAS

 • Revisat imprès 190 per a l'exercici 2010.
 • Revisado impresso 190 para o exercício 2010.
 • Revisat imprimit 190 entar exercici 2010.
 • Revisado impreso 190 para el ejercicio 2010.

21/12/2010 NÒMINES / NÓMINAS

 • Actualitzat càlcul retencions 2011.
 • Actualizado cálculo retençons 2011.
 • Actualizat calcul retencions 2011.
 • Actualizado cálculo retenciones 2011.

2/1/2011 NÒMINES / NÓMINAS

 • Incorporades totes les taules de cotització de l'exercici 2011.
 • Incorporadas todas as táboas de cotizaçom do exercício 2011.
 • Incorporades totes es taules de cotizacion der exercici 2011.
 • Incorporadas todas las tablas de cotización del ejercicio 2011.

10/1/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Revisat imprès 390 per a l'exercici 2010.
 • Revisado impresso 390 para o exercício 2010.
 • Revisat imprimit 390 entar exercici 2010.
 • Revisado impreso 390 para el ejercicio 2010.

20/01/2011 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Corregit resum 190 que no informava dels imports ingressats per retencions a industrials.
 • Corrigido resumo 190 que nom informava dos importes ingressados por retençons a industriais.
 • Corregit resumit 190 que non informava des impòrts ingressadi per retencions a industriaus.
 • Corregido resumen 190 que no informaba de los importes ingresados por retenciones a industriales.

23/1/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit resum 390 que no informava de les liquidacions presentades si el resultat era zero.
 • Corrigido resumo 390 que nom informava das liquidaçons apresentadas se o resultado era zero.
 • Corregit resumit 390 que non informava des liquidacions presentades si eth resultat era zèro.
 • Corregido resumen 390 que no informaba de las liquidaciones presentadas si el resultado era cero.

26/1/2011 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • A les liquidacions de les comunitats definides com a compte corrent apareixien tots els rebuts pendents, inclosos els emesos després de la data de tancament.
 • Nas liquidaçons das comunidads definidas como conta corrente apareciam todos os recibos pendentes, incluidos os emitidos despois da data de peche.
 • As liquidacions des comunautats definides coma compde corrent apareishien toti es recebudi pendents, inclosi es emetudi dempús dera data de barrament.
 • En las liquidaciones de las comunidades definidas como cuenta corriente aparecían todos los recibos pendientes, incluidos los emitidos después de la fecha de cierre.

6/2/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Millorat format llibre registre d'IVA amb les indicacions de diversos clients.
 • Melhorado formato livro registro de IVA coas indicaçons de diversos clientes.
 • Melhorat format libre registre d'IVH damb es indicacions de diuèrsi clients.
 • Mejorado formato libro registro de IVA con las indicaciones de diversos clientes.

12/2/2011 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • A resum de liquidacions, unificada sempre la columna de saldo en una de sola, en comptes de dues segons si el saldo era al vostre favor o al nostre.
 • Em resumo de liquidaçons, unificada sempre a coluna de saldo numa de sola, en lugar de duas segundo se o saldo era ao seu favor o ao nosso.
 • A resumit de liquidacions, unificada semper era colomna de saldo en ua de sola, en compdes de dues segons se eth saldo era ath vòste favor o ath nòste.
 • En resumen de liquidaciones, unificada siempre la columna de saldo en una de sola, en lugar de dos segons si el saldo era a su favor o a nuestro.

16/2/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Adaptats models 184 i 347 a les especificacions per al 2010.
 • Adaptados modelos 184 e 347 as especificaçons para o 2010.
 • Adaptadi modèus 184 e 347 as especificacions entath 2010.
 • Adaptados modelos 184 y 347 a las especificaciones para el 2010.

16/2/2011 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Adaptat model 184 a les especificacions per al 2010.
 • Adaptado modelo 184 as especificaçons para o 2010.
 • Adaptat modèu 184 as especificacions entath 2010.
 • Adaptado modelo 184 a las especificaciones para el 2010.

21/2/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Millorada taula IPC amb les dades corresponents a Andorra i França.
 • Melhorada táboa IPC cos dados correspondentes a Andorra e França.
 • Melhorada taula IPC damb es donades corresponentes a Andòrra e França.
 • Mejorada tabla IPC con los datos correspondientes a Andorra y Francia.

25/2/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegit camp d'amortització immobles a Manteniment de liquidacions, deduïble a Compte d'explotació i Declaració informativa anual (184).
 • Adicionado campo de amortizaçom imóveis em Mantutençom de liquidaçons, deduzível em Conta de explotaçom e Declaraçom informativa anual (184).
 • Hijut camp d'amortizacion immòbles a Mantenement de liquidacions, dedusible a Compde d'explotacion e Declaracion informativa annau (184).
 • Añadido camp de amortización inmuebles en Mantenimiento de liquidaciones, deducible en Cuenta de explotación y Declaración informativa anual (184).

10/3/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregida capçalera liquidacions, que alguns formats no informaven de la data d'emissió.
 • Corrigida cabeceira liquidaçons, que alguns formatos nom informavam da data de emissom.
 • Corregida cabecièra liquidacions, que qualqu'uns formats non informaven dera data d'emission.
 • Corregida cabecera liquidaciones, que algunos formatos no informaban de la fecha de emisión.

10/3/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Modificada cerca propietaris amb F4 a Declaració informativa anyal (184) perquè només hi surtin els que l'han de presentar.
 • Modificada busca proprietários com F4 em Declaraçom informativa anual (184) para que só saiam os que a devem apresentar.
 • Modificada recèrca proprietaris damb F4 a Declaracion informativa annau (184) pr'amor que sonque i gesquen es que l'an de presentar.
 • Modificada búsqueda propietarios con F4 en Declaración informativa anual (184) para que sólo salgan los que la han de presentar.

15/3/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit error a emissió model 347 que no incloïa els honoraris quan el seu codi de concepte era d'un o dos caràcters de longitud.
 • Corrigido erro em emissom modelo 347 que nom incluía os honorários quando o seu código de conceito era dum ou dous caracteres de longitude.
 • Corregit error a emission modèu 347 que non includie es onoraris quan eth seu còdi de concèpte era d'un o dos caractèrs de longitud.
 • Corregido error en emisión modelo 347 que no incluia los honorarios cuando su codigo de concepto era de uno o dos caracteres de longitud.

15/3/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • L'opció Circular de Transitòries LAU 95 no funcionava.
 • La opçom Circular de Transitórias LAU 95 nom funcionava.
 • Era opcion Circular de Transitòries LAU 95 non foncionava.
 • La opción Circular de Transitorias LAU 95 no funcionaba.

30/3/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • El model 347 no detallava els diferents locals d'un llogater, quan n'hi havia més d'un, sinó que agrupava tots els imports en l'últim.
 • O modelo 347 nom detalhava os diferentes locais dum inquilino, quando havia mais dum deles, senom que agrupava todos os importes no último.
 • Eth modèu 347 non detalhave es diferents locaus d'un logatari, quan n'i auie mès d'un, sinon que agropava toti es impòrts en ultim.
 • El modelo 347 no detallaba los diferentes locales de un inquilino, cuando había más de uno de ellos, sino que agrupaba todos los importes en el último.

30/3/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Els pagaments d'honoraris generats automàticament per Esborrat de liquidacions no reflectien l'import retingut.
 • Os pagos de honorários gerados automáticamente por Borrado de liquidaçons nom reflectian o importe retido.
 • Es pagaments d'onoraris generadi automaticament per Esborrat de liquidacions non reflectien er impòrt retengut.
 • Los pagos de honorarios generados automáticamente por Borrado de liquidaciones no reflejaban el importe retenido.

1/4/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Adaptat format model 111 (antic 110) per a presentació telemàtica. Hisenda encara no té disponible el model imprès.
 • Adaptado format modelo 111 (antigo 110) para apresentaçom telemática. Fazenda ainda nom têm disponível o modelo impresso.
 • Adaptat format modèu 111 (antic 110) entà presentacion telematica. Isènda encara non a disponible eth modèu imprés.
 • Adaptado formato modelo 111 (antiguo 110) para presentación telemática. Hacienda todavía no tiene disponible el modelo impreso.

1/4/2011 HORITZONTAL / HORIZONTAL / ORIZONTAU

 • Adaptat format model 111 (antic 110) per a presentació telemàtica. Hisenda encara no té disponible el model imprès.
 • Adaptado format modelo 111 (antigo 110) para apresentaçom telemática. Fazenda ainda nom têm disponível o modelo impresso.
 • Adaptat format modèu 111 (antic 110) entà presentacion telematica. Isènda encara non a disponible eth modèu imprés.
 • Adaptado formato modelo 111 (antiguo 110) para presentación telemática. Hacienda todavía no tiene disponible el modelo impreso.

1/4/2011 NÒMINES / NÓMINAS

 • Adaptat format model 111 (antic 110) per a presentació telemàtica. Hisenda encara no té disponible el model imprès.
 • Adaptado format modelo 111 (antigo 110) para apresentaçom telemática. Fazenda ainda nom têm disponível o modelo impresso.
 • Adaptat format modèu 111 (antic 110) entà presentacion telematica. Isènda encara non a disponible eth modèu imprés.
 • Adaptado formato modelo 111 (antiguo 110) para presentación telemática. Hacienda todavía no tiene disponible el modelo impreso.

9/4/11 VERTICAL / VERTICAU

 • Afegida gestió fiscal per a habitatges amb opció de compra.
 • Adicionada gestom fiscal para vivendas com opçom de compra.
 • Hijuda gestion fiscau entà abitatges damb opcion de crompa.
 • Añadida gestión fiscal para viviendas con opción de compra.

13/4/11 UTILITATS / UTILIDADES

 • Adaptat imprès model 111 segons nou format web de l'AEAT.
 • Adaptado impresso modelo 111 segundo novo formato web da AEAT.
 • Adaptat imprés modèu 111 segons nau format web dera AEAT.
 • Adaptado impreso modelo 111 según nuevo formato web de la AEAT.

28/5/11 UTILITATS / UTILIDADES

 • Canviat sistema de denominació dels fitxers CSB19 i CSB34.
 • Mudado sistema de denominaçom dos ficheiros CSB19 e CSB34.
 • Cambiat sistèma de denominacion des fichèrs CSB19 e CSB34.
 • Cambiado sistema de denominación de los ficheros CSB19 y CSB34.
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group