sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Versió / Versom / Version / Versión 6.67

 
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
View previous topic :: View next topic  
Author Message
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Wed Mar 14, 2007 8:15 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.67 Reply with quote • GENERAL
  03/05 - corregit problema aleatori amb la generació de PDF, causat per la gestió errònia dels números amb decimals per part dels productes Microsoft
  06/05 - corregida definitivament ordenació fitxers CSB de rebuts a traspàs a diskette
  11/05 - modificat el procés de circulars per notificació per presentar el concepte en l'idioma del destinatari
  15/05 - corregits processos de traspàs de rebuts i transferències a diskette que no netejaven adequadament la pantalla i, quan s'entrava a un altre procés, els valors de pantalla eren erronis
  17/05 - adaptat format NIF belga al nou format vigent a partir de gener del 2007
  27/05 - validada via, adreça, número, codi postal, població i província fiscals segons criteris d'Hisenda i inclosa taula de tipus de vies públiques
  28/05 - afegides dades presentador suports d'hisenda a paràmetres generals de l'aplicació
  05/06 - corregida l'emissió de circulars personalitzades que sortien totes en l'idioma per defecte
  15/06 - iniciat procés d'implantació entrades per opcions tancades
  11/10 - corregit error de presentació imports de diskette de rebuts que sortia multiplicat per 100

 • VERTICAL
  19/04 - el manteniment de declaracions d'IVA donava un error en modificar la base suportada
  03/05 - a canvi de domiciliació de rebuts, no admetia departaments sense compte corrent
  01/06 - corregida impressió liquidació que no imprimia correctament alguns noms de propietaris
  02/06 - corregida presentació import retenció a manteniment de rebuts que l'aplicava a tots els locals, fossin retenidors o no
  27/06 - separades dades transitòries departaments, prèvia la seva eliminació
  05/06 - corregida l'emissió de circulars personalitzades que sortien totes en l'idioma per defecte
  11/07 - no s'assignava cap número de factura rebuda del propietari quan es carregaven només suplerts, encara que estiguessin subjectes a IVA
  20/07 - corregida verificació anagrama per a admetre Ç i Ñ
  23/07 - al model 300 en suport magnètic, no s'hi incloïen les dades referents a vivendes, encara que es facturessin
  23/07 - corregit manteniment de propietaris per a admetre Ç i Ñ a lletres etiqueta i a adreça i població fiscal
  23/07 - els departaments de vertical es creen pressuposant que tenen les transitòries aplicades
  24/07 - en comptes de presentar la descripció del concepte de despesa segons l'idioma habitual, es fa segons l'idioma del propietari encara que sigui un llistat d'ordre intern o una visualització per pantalla
  21/09 - canviada definició de desglossament de rebuts a un procés independent, en comptes de ser dins dels paràmetres vertical
  17/10 - si una liquidació d'iva no tenia moviments durant el trimestre però arrossegava una quantitat a compensar, la classificava com a negativa en comptes d'a compensar.
  15/12 - corregida petició diari caixa per error en verificar la resposta a "correcte".

 • HORITZONTAL
  24/04 - no es podien introduir conceptes de rebut englobats
  15/05 - quan es buscaven textos a circulars pel 184, ignorava l'apartat que es demanava
  05/06 - corregida l'emissió de circulars personalitzades que sortien totes en l'idioma per defecte
  20/07 - corregida verificació anagrama per a admetre Ç i Ñ
  14/09 - modificat procés d'emissió de rebuts per a emetre sempre tant els rebuts positius, com els negatius, com els compensats, mantenint-ne la diferenciació de les remeses
  18/11 - afegida informació IVA a despeses en previsió de l'aplicació de la nova normativa comunitària
  12/12 - corregida petició diari caixa per error en verificar la resposta a "correcte".

 • FISCAL
  20/07 - corregida verificació anagrama per a admetre Ç i Ñ

 • NÒMINES
  07/06 - adaptat certificat d'empresa al format actual
  06/08 - afegida taula d'activitats empresarials
  08/11 - normalitzada validació número d'afiliació; s'hi ha de posar "??" en comptes de dígits de control, si es volen calcular
  07/12 - incorporada la selecció alterna de treballadors a preparació de nòmines
  07/12 - incorporada la selecció alterna de treballadors a emissió de nòmines
  12/12 - ajustat càlcul ILT i IMS al nou sistema imaginatiu d'arrodoniment de decimals de la Seguretat Social

 • EXPEDIENTS
 • COMPTABILITAT • GERAL
  03/05 - corrigido problema aleatório com a geraçom de PDF, causado pola gestom errónea dos números com decimais por parte dos produtos Microsoft
  06/05 - corrigida definitivamente ordenaçom arquivos CSB de recibos em traspasso a diskette
  11/05 - modificado o processo de circulares por notificaçom para apresentar o conceito no idioma do destinatário
  15/05 - corrigidos processos de traspasso de recibos e transferências a diskette que nom limpavam adequadamente a pantalha e, quando se entrava a outro processo, os valores de pantalha eram erróneos
  17/05 - adaptado formato NIF belga ao novo formato vigente a partir de janeiro de 2007
  27/05 - validada via, direcçom, número, código postal, povoaçom e província fiscais segundo critérios de Fazenda e incluída tabela de tipos de vias públicas
  28/05 - acrescentados dados apresentador suportes de fazenda em parámetros gerais da aplicaçom
  05/06 - corrigida a emissom de circulares pessoalizadas que saíam todas no idioma por defeito
  15/06 - iniciado processo de implantaçom entradas por opções fechadas
  11/10 - corrigido erro de apresentaçom importes de diskette de recibos que saía multiplicado por 100

 • VERTICAL
  19/04 - a manutençom de declarações de IVA dava um erro ao modificar a base suportada
  03/05 - em mudança de domiciliaçom de recibos, nom admitia departamentos sem conta corrente
  01/06 - corrigida impressom liquidaçom que nom imprimia correctamente alguns nomes de proprietários
  02/06 - corrigida apresentaçom importe retençom em manutençom de recibos que o aplicava a todos os locais, fossem retedores ou nom
  27/06 - separados dados transitórias departamentos, prévia sua eliminaçom
  05/06 - corrigida a emissom de circulares pessoalizadas que saíam todas no idioma por defeito
  11/07 - nom se atribuía nenhum número de factura recebida do proprietário quando se carregavam só supridos, ainda que estivessem subjeitos a IVA
  20/07 - corrigida verificaçom anagrama para admitir Ç e Ñ
  23/07 - no modelo 300 em suporte magnético, nom se incluíam os dados referentes a moradias, ainda que se facturassem
  23/07 - corrigida manutençom de proprietários para admitir Ç e Ñ em letras etiqueta e em direcçom e povoaçom fiscal
  23/07 - os departamentos de vertical se criam pressuponendo que têm as transitórias aplicadas
  24/07 - em lugar de apresentar a descriçom do conceito de gasto segundo o idioma habitual, se faz segundo o idioma do proprietário ainda que seja umha listagem de ordem interno ou umha visualizaçom por pantalha
  21/09 - mudada definiçom de descomposiçom de recibos num processo independente, em lugar de estar dentro dos parámetros vertical
  17/10 - se umha liquidaçom de iva nom ténia movimentos durante o trimestre mas arrastava umha quantidade a compensar, a classificava como negativa em lugar da compensar.
  15/12 - corrigida petiçom diário caixa por erro ao verificar a resposta em "correcto".

 • HORIZONTAL
  24/04 - nom se podiam introduzir conceitos de recebo englobados
  15/05 - quando se procuravam textos em circulares polo 184, ignorava o apartado que se pedia
  05/06 - corrigida a emissom de circulares pessoalizadas que saíam todas no idioma por defeito
  20/07 - corrigida verificaçom anagrama para admitir Ç e Ñ
  14/09 - modificado processo de emissom de recibos para emitir sempre tanto os recibos positivos, como os negativos, como os compensados, mantendo a diferenciaçom das remessas
  18/11 - acrescentada informaçom IVA em gastos em previsom da aplicaçom do novo regulamento comunitário
  12/12 - corrigida petiçom diário caixa por erro ao verificar a resposta em "correcto".

 • FISCAL
  20/07 - corrigida verificaçom anagrama para admitir Ç e Ñ

 • NÓMINAS
  07/06 - adaptado certificado de empresa ao formato actual
  06/08 - acrescentada tabela de actividades empresariais
  08/11 - normalizada validaçom número de afiliaçom; há que pôr "??" em lugar de dígitos de controle, se querem-se calcular
  07/12 - incorporada a selecçom alterna de trabalhadores em preparaçom de nóminas
  07/12 - incorporada a selecçom alterna de trabalhadores em emissom de nóminas
  12/12 - ajustado cálculo ILT e IMS ao novo sistema imaginativo de arredondamento de decimais da Segurança Social

 • EXPEDIENTES
 • CONTABILIDADE • GENERAU
  03/05 - corregit problèma aleatòri damb era generacion de PDF, causat pera gestion erronèu des numeròs damb decimaus per part des productes Microsoft
  06/05 - corregida definitiuament ordenacion fichèrs CSB de recebudi a traspàs a diskette
  11/05 - modificat eth procès de circulars per notificacion entà presentar eth concèpte en idiòma deth destinatari
  15/05 - corregidi procèssi de traspàs de recebudi e transferéncies a diskette que non netejauen adequadament era pantalha e, quan s'entraue a un aute procès, es valors de pantalha èren erronèus
  17/05 - adaptat format NIF bèlga ath nau format vigent a compdar de gèr deth 2007
  27/05 - validada via, adreça, numerò, còdi postau, poblacion e província fiscaus segontes critèris d'Isènda e includida taula de tipe de vies publiques
  28/05 - hijudes donades presentador supòrts d'isènda a paramètres generaus dera aplicacion
  05/06 - corregida era emission de circulars personalizades que gessien totes en idiòma per defècte
  15/06 - iniciat procès d'implantacion entrades per opcions barrades
  11/10 - corregit error de presentacion impòrts de diskette de recebudi que gessie multiplicat per 100

 • VERTICAU
  19/04 - era mantenença de declaracions d'IVH daue un error en modificar era base suportada
  03/05 - a cambi de domiciliacion de recebudi, non admetie departaments sense compde vidant
  01/06 - corregida impression liquidacion que non estampaue corrèctament quauqui noms de proprietaris
  02/06 - corregida presentacion impòrt retenguda a mantenença de recebudi que la aplicaue a toti es locaus, siguessen retenidors o non
  27/06 - separades donades transitòries departaments, prealabla era sua eliminacion
  05/06 - corregida era emission de circulars personalizades que gessien totes en idiòma per defècte
  11/07 - non s'assignaue cap numerò de factura recebuda deth proprietari quan se cargauen sonque suplidis, encara qu'estèssen subjèctes a IVH
  20/07 - corregida verificacion anagrama entà adméter Ç e Ñ
  23/07 - ath modèu 300 en supòrt magnetic, non se i includien es donades referents a viuendes, encara que se facturèssen
  23/07 - corregida mantenença de proprietaris entà adméter Ç e Ñ a letres etiqueta e a adreça e poblacion fiscala
  23/07 - es departaments de verticau se creen pressuposant qu'an es transitòries aplicades
  24/07 - alloc de presentar era descripcion deth concèpte de despena segontes er idiòma abituau, se hè segontes er idiòma deth proprietari encara que sigue un listat d'orde intèrn o ua visualizacion per pantalha
  21/09 - cambiada definicion de descomposicion de recebudi a un procès independent, alloc d'èster laguens des paramètres verticau
  17/10 - s'ua liquidacion de ivh non auie movements pendent eth trimèstre mès rosigaue ua quantitat a compensar, la classificaue coma negativa alloc d'a compensar.
  15/12 - corregida peticion jornalièr caisha per error en verificar era responsa a "corrècte".

 • ORIZONTAU
  24/04 - non se podien introdusir concèptes de recebut englobadi
  15/05 - quan se cercauen tèxtes a circulars peth 184, ignoraue er apartat que se demanaue
  05/06 - corregida era emission de circulars personalizades que gessien totes en idiòma per defècte
  20/07 - corregida verificacion anagrama entà adméter Ç e Ñ
  14/09 - modificat procès d'emission de recebudi entà eméter tostemp autant es recebudi positius, coma es negatius, coma es compensadi, en tot mantier-ne era diferenciacion des remetudes
  18/11 - hijuda informacion IVH a despenes en prevision dera aplicacion dera naua normativa comunitària
  12/12 - corregida peticion jornalièr caisha per error en verificar era responsa a "corrècte".

 • FISCAU
  20/07 - corregida verificacion anagrama entà adméter Ç e Ñ

 • NOMINES
  07/06 - adaptat certificat d'empresa ath format actuau
  06/08 - hijuda taula d'activitats empresariaus
  08/11 - normalizada validacion numerò d'afiliacion; se i a de méter "??" alloc de dígits de contròtle, se'e vòlen calcular
  07/12 - incorporada era seleccion alterna de trabalhadors a preparacion de nomines
  07/12 - incorporada era seleccion alterna de trabalhadors a emission de nomines
  12/12 - ajustat calcul ILT e IMS ath nau sistèma imaginatiu de arredoniment de decimaus dera Seguretat Sociau

 • EXPEDIENTS
 • COMPTABILITAT • GENERAL
  03/05 - corregido problema aleatorio con la generación de PDF, causado por la gestión errónea de los números con decimales por parte de los productos Microsoft
  06/05 - corregida definitivamente ordenación ficheros CSB de recibos en traspaso a diskette
  11/05 - modificado el proceso de circulares por notificación para presentar el concepto en el idioma del destinatario
  15/05 - corregidos procesos de traspaso de recibos y transferencias a diskette que no limpiaban adecuadamente la pantalla y, cuando se entraba a otro proceso, los valores de pantalla eran erróneos
  17/05 - adaptado formato NIF belga al nuevo formato vigente a partir de enero de 2007
  27/05 - validada vía, dirección, número, código postal, población y provincia fiscales según criterios de Hacienda y incluida tabla de tipos de vías públicas
  28/05 - añadidos datos presentador soportes de hacienda en parámetros generales de la aplicación
  05/06 - corregida la emisión de circulares personalizadas que salían todas en el idioma por defecto
  15/06 - iniciado proceso de implantación entradas por opciones cerradas
  11/10 - corregido error de presentación importes de diskette de recibos que salía multiplicado por 100

 • VERTICAL
  19/04 - el mantenimiento de declaraciones de IVA daba un error al modificar la base soportada
  03/05 - en cambio de domiciliación de recibos, no admitía departamentos sin cuenta corriente
  01/06 - corregida impresión liquidación que no imprimía correctamente algunos nombres de propietarios
  02/06 - corregida presentación importe retención en mantenimiento de recibos que lo aplicaba a todos los locales, fuesen retenedores o no
  27/06 - separados datos transitories departamentos, previa su eliminación
  05/06 - corregida la emisión de circulares personalizadas que salían todas en el idioma por defecto
  11/07 - no se asignaba ningún número de factura recibida del propietario cuando se cargaban sólo suplidos, aunque estuviesen sujectos a IVA
  20/07 - corregida verificación anagrama para admitir Ç y Ñ
  23/07 - en el modelo 300 en soporte magnético, no se incluían los datos referentes a viviendas, aunque se facturasen
  23/07 - corregido mantenimiento de propietarios para admitir Ç y Ñ en letras etiqueta y en dirección y población fiscal
  23/07 - los departamentos de vertical se crean presuponiendo que tienen las transitorias aplicadas
  24/07 - en lugar de presentar la descripción del concepto de gasto según el idioma habitual, se hace según el idioma del propietario aunque sea un listado de orden interno o una visualización por pantalla
  21/09 - cambiada definición de desglose de recibos en un proceso independente, en lugar de estar dentro de los parámetros vertical
  17/10 - si una liquidación de iva no tenia movimientos durante el trimestre pero arrastraba una cantidad a compensar, la clasificaba como negativa en lugar de a compensar.
  15/12 - corregida petición diario caja por error al verificar la respuesta en "correcto".

 • HORITZONTAL
  24/04 - no se podían introducir conceptos de recibo englobados
  15/05 - cuando se buscaban textos en circulars por el 184, ignoraba el apartado que se pedía
  05/06 - corregida la emisión de circulares personalizadas que salían todas en el idioma por defecto
  20/07 - corregida verificación anagrama para admitir Ç y Ñ
  14/09 - modificado proceso de emisión de recibos para emitir siempre tanto los recibos positivos, como los negaticos, como los compensados, manteniendo la diferenciación de las remesas
  18/11 - añadida información IVA en gastos en previsión de la aplicació de la nueva normativa comunitaria
  12/12 - corregida petición diario caja por error al verificar la respuesta en "correcto".

 • FISCAL
  20/07 - corregida verificación anagrama para admitir Ç y Ñ

 • NÓMINAS
  07/06 - adaptado certificado de empresa al formato actual
  06/08 - añadida tabla de actividades empresariales
  08/11 - normalizada validación número de afiliación; hay que poner "??" en lugar de dígitos de control, si se quieren calcular
  07/12 - incorporada la selección alterna de trabajadores en preparación de nóminas
  07/12 - incorporada la selección alterna de trabajadores en emisión de nóminas
  12/12 - ajustado cálculo ILT y IMS al nuevo sistema imaginativo de redondeo de decimales de la Seguridad Social

 • EXPEDIENTES
 • CONTABILIDAD
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group